ORGANISATIE

Oprichting

Omdat veel dieren als werkkracht werden gebruikt en vaak hard en gemeen werden behandeld, ontstonden in Nederland rond 1870 de eerste verenigingen om dieren te beschermen. De Vereniging Dordrechts Dierentehuis werd op 19 mei 1930 opgericht met als adres Oranjelaan 8. Op 19 maart 2007 werd de vereniging omgezet in een stichting

Louterbloemen

Het Dierenzorgcentrum is nu gevestigd op het industrieterrein Louterbloemen, dat in 1854 ontstond. Er werd een stenen theehuis gebouwd en er werden bomen geplant. Ook werd een rustieke open hut neergezet met plaats voor een paard. In de mei-dagen van 1940 had het gebied zwaar te lijden. Heden is het een bedrijventerrein, geschikt voor startende ondernemers. Op het meest bosrijke deel is het asiel gevestigd.

Logo

Het logo vertelt het eeuwenoude sprookje van de “Bremer stadsmuzikanten” en gaat als volgt:Een ezel slaat op de vlucht naar Bremen omdat zijn baas hem te oud en te zwak vindt voor het zware werk. Onderweg ontmoet hij een oude jachthond die is gevlucht omdat hij afgemaakt zou worden. Vervolgens sluit zich een kat aan, die verdronken zou worden. Samen gaan ze op weg naar Bremen.

Moe en hongerig lopen ze door het bos en zien een huisje. Dichterbij gekomen zien ze rovers in het huisje die zitten te eten en lachen. De dieren bedenken een list. Zij gaan op elkaar staan en laten zich blaffend, balkend en miauwend door het raam naar binnen vallen. De rovers schrikken zo dat ze op de vlucht slaan en niet meer terug durven te komen. De dieren besluiten voorgoed in het huisje te blijven. Het logo van het Dierenzorgcentrum laat overigens een hond, kat en een vogel zien.

Grondrechten van het dier

Dierenwelzijn is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op zowel fysieke als de gevoelsmatige gesteldheid van dieren. Binnen het verband van de Europese Unie is overeengekomen de dieren op – van mensen lijkende “vrijheden” – toe te kennen. De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand van de vijf vrijheden van Brambell (1974). Een dier moet vrij zijn van:

 • dorst, honger en onjuiste voeding
 • fysiek en fysiologisch ongerief.
 • pijn, verwonding en ziekte.
 • angst en chronische stress.
 • het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Doelstelling van het Dierenzorgcentrum

 • hulpverlening aan noodlijdende en hulpbehoevende dieren;
 • het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren;
 • het in stand houden van een tehuis voor dieren;
 • geven van voorlichting betreffende punten 1 + 2

Het DZC zal alle nodige zorg verlenen aan door haar opgevangen dieren, geen andere dan noodzakelijke lichamelijk ingrepen uitvoeren en niet fokken of handelen met aan haar toevertrouwde dieren of deze gratis ter beschikking stellen als prijs, beloning of gift en zich conformeren aan de geldende Nederlandse normen, wetten, regelgeving en voorschriften.

Het DZC zal bij het uitvoeren van haar doelstellingen zich als een goede werkgever gedragen en zich conformeren aan op personeelsbeleid van toepassing zijnde Nederlandse normen, wetten, regelgeving en voorschriften en zorgdragen voor gezonde, veilige arbeidsomstandigheden en voor het welzijn en gelijke behandeling van medewerkers die de mogelijkheid geboden wordt tot ontwikkeling via vorming, training en scholing.

Het DZC conformeert zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Het DZC werkt aan het blijvend verbeteren van de organisatie, dierenwelzijn, arbo en milieu.

Het DZC stelt hoge eisen aan het opvangen, verzorgen en herplaatsen van dieren en voldoet daarom aan uitgebreide wettelijke en kwaliteitseisen.

Het meerjarenbeleid zorgt voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit en voor innovatie. De algemene leidraad is hierbij het verbeteren van dierenwelzijn.

Het DZC heeft haar functioneren vastgelegd in een Asielprotocol.

Ontzorgen Gemeenten

Het DZC voert voor onderstaande gemeenten de wettelijke opvang en registratie van zwerfdieren uit, zorgt met haar Dierenambulancedienst voor vervoer en ontzorgt gemeenten op het gebied dierencasussen.

 • Alblasserdam
 • Dordrecht
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Papendrecht
 • Sliedrecht
 • Zwijndrecht

Maatschappelijke taak

Het DZC heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke taak.Voor de uitvoering van deze intensieve taak is het DZC gecontracteerd en gecertificeerd en zijn de medewerkers gekwalificeerd. Onder andere binnen het kader van Participatie biedt het DZC werkplekken voor dagbesteding aan bestemd voor jonge mensen die begeleid wonen en/of werken.

Vrijwilligers

Het DCZ neemt de ruim 100 vrijwilligers serieus en houdt tijdens de begeleiding rekening met de doelen, kwaliteiten en mogelijkheden van iedere vrijwilliger afzonderlijk. Het DZC streeft naar professionalisering van het vrijwilligerswerk. Volgens de stichting Vorst is het Dierentehuis een vrijwilligersvriendelijke instelling.

In 2014 ontving het DZC de gemeentelijke vrijwilligersprijs.

Vertrouwen

Louterbloemen heeft een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Voor vertrouwelijke vragen kun je altijd direct met deze persoon contact opnemen.

De vertrouwens(contact)persoon is Mirjam Addiks en is te bereiken onder nummer 078 – 613 79 02.

Innovaties

Het DZC zoekt doorlopend naar betere wegen met spontane innovatie. Waardoor, onder andere, dieren sneller een nieuwe baas vinden en hun gedwongen verblijf in het asiel veel aangenamer wordt.

Bestuur

De heer A.M.Reker (interim-Voorzitter)
De heer P. van Kersen (Secretaris)
Mevrouw J.A. van Kessel (Penningmeester)
Mevrouw E. Soeteman (Bestuurslid, algemeen)
De heer F. Klink (Bestuurslid, algemeen)

Beloning

Bestuursleden van Louterbloemen krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Onkosten kunnen op verzoek wel vergoed worden en, indien een bestuurslid door het bestuur voor andere taken dan bestuurlijke taken wordt aangezocht, kan er sprake zijn van een marktconforme vergoeding zoals die ook betaald zou moeten worden bij het inhuren van externe specialisten en toeleveranciers.