Plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

1. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.

2. De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting.

3. Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

4. Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500, indien:

a. koper het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van verkoper daarvoor te hebben verkregen;

b. koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken;

c. koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander ter uitsluitende beoordeling van de verkoper;

d. koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt ongeacht of verkoper hiervan (ongeacht of daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) op welke wijze kennis neemt en de euthanasie nog kan voorkomen;

e. koper aan het dier de nodige verzorging onthoudt of zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij het dier pijn of letsel veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier benadeelt;

f. koper verboden ingrepen (laat) uitvoer(t)(en)

5. Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of bij enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.

6. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 4 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terugstorting van de koopsom.

7. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom met vergoeding van de wettelijke rente.

8. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

9. Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden gestelde.

10. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, binnen redelijke grenzen, kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen koper en verkoper overeengekomen dierenarts.

11. Koper heeft vanaf de datum van overdracht 2 weken proeftijd. Binnen deze periode kan het huisdier terug worden gebracht. Koper heeft, in dat geval, recht op restitutie van het aankoopbedrag, minus € 10,00.

12. Na 2 weken proeftijd, als bedoeld in artikel 11, kan koper tot 3 maanden na de datum van de over dracht het huisdier terugbrengen. Koper heeft geen recht op restitutie. Koper is geen afstandsgeld verschuldigd.

13. Na de periode van 3 maanden, als bedoeld in artikel 12, kan koper het huisdier terugbrengen. Koper heeft geen recht op restitutie. Koper is in dit geval wel afstandsgeld verschuldigd.

14. Is een kat bij overdracht nog niet geneutraliseerd of dit tijdens de overdracht niet bekend was, heeft koper het recht tot 6 maanden na de datum van overdracht de kat door een dierenarts alsnog te laten neutraliseren. De ingreep wordt door de verkoper vergoed, uitsluitend na afgifte van een doorverwijsformulier door verkoper. Dit artikel is niet van toepassing op kittens jonger dan 5 maanden.

15. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de AVG, dit ter uitvoering van deze overeenkomst en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.