Plaatsingsvoorwaarden

 

          De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:
 

1. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege 
het dier veroorzaakte schade of kosten.

2. De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van de koper. De koper is zelf verant- 
woordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting.

3. Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd
toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

4. Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ont-
bonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500, indien:
koper het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden
overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van verkoper daarvoor te
hebben verkregen;
 
a. koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken;

b. koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging
heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander ter uitsluitende beoordeling van
de verkoper;
 
c. koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en verkoper hiervan (alvorens daad-
werkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op welke wijze kennis neemt op die wijze de
euthanasie nog kan voorkomen;

d. koper aan het dier de nodige verzorging onthoudt of zonder redelijk doel of met overschrijding van
hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij het dier pijn of letsel veroorzaakt dan wel de
gezondheid of het welzijn van het dier benadeelt;

e. koper verboden ingrepen (laat) uitvoer(t)(en)

5. Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper
het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of bij enig ander persoon, en het
dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.

6. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 4 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht
tot terugstorting van de koopsom.

7. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de over-
eenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt
tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom met vergoeding van de wettelijke
rente.

8. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had
kunnen of behoren te zijn.

9. Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken
heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening
van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden
gestelde.

10. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst
onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kos-
teloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen koper en verkoper overeengekomen dierenarts.

11. Koper heeft vanaf de datum van overdracht 2 weken proeftijd. Binnen deze periode kan het huisdier terug worden
gebracht. Koper heeft, in dat geval, recht op restitutie van het aankoopbedrag, minus € 10,00.

12. Na 2 weken proeftijd, als bedoeld in artikel 11, kan koper tot 3 maanden na de datum van de over dracht het
huisdier terugbrengen. Koper heeft geen recht op restitutie. Koper is geen afstandsgeld verschuldigd.

13. Na de periode van 3 maanden, als bedoeld in artikel 12, kan koper het huisdier terugbrengen. Koper heeft geen
recht op restitutie. Koper is in dit geval wel afstandsgeld verschuldigd.

14. Als een kat bij overdracht nog niet is geneutraliseerd, of dit tjdens de overdracht niet bekend was, heeft koper
het recht tot 6 maanden na de datum van overdracht de kat door een dierenarts alsnog te laten neutraliseren.
De ingreep wordt door de verkoper vergoed, uitsluitend na afgifte van een doorverwijsformulier door verkoper.
Dit artikel is niet van toepassing op kittens jonger dan 5 maanden.

15. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uitgave: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Postbus 85980, 2508 CR Den Haag (september 2006)
Lees ook de: Algemene Voorwaarden