Maatschappelijk


Het Dierentehuis Louterbloemen heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke taak.
Voor de uitvoering van deze intensieve taak is het Dierentehuis gecontracteerd en ge-
certificeerd en zijn de medewerkers gekwalificeerd. Het Dierentehuis is actief in samen-
spraak en samenwerking met :


 

                       Binnen het kader van Participatie biedt het Dierentehuis werkplekken
                          voor dagbesteding aan MEE bestemd voor jonge mensen die bege-
                          leid wonen en/of werken.

           
UWV, reïntegraten
 
Deelname aan het arbeidsproces is van groot belang om zin aan het leven
te geven en eigenwaarde te behouden. Reïntegratie is in eerste plaats be-
doeld om via een tijdelijke arbeidstructuur opnieuw de arbeidsmarkt te be-
treden .

 

 
Sterk at Werk, Downsyndroom, autisme, dagbesteding
 
Mensen met het syndroom van Down hebben o.a. een lichte tot zwaardere
geestelijke beperking. Het beeld dat veel mensen hebben van het syndroom
van Down is sedert de jaren negentig een stuk positiever geworden. Daarbij
helpt hun werk in dagbesteding voor de dieren in het Dierentehuis.

Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op
het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een
beperkt gedragspatroon. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onaf-
hankelijk van de intelligentie beschouwd.

 

 

Zorginstellingen, demente bejaarden

Knuffeluur voor demente bejaarden met als doel de bejaarden uit hun gees-
telijk isolement te halen door interactie met dieren. (Parkhof)

 

 

Sociale dienst, opvang dieren

Tijdelijke opvang pension en crèche faciliteiten, bijvoorbeeld bij opname in
een zorginstelling.


 
 

Scholen, stagiaires, opleiding

Stageplaatsen voor scholen (w.o. speciaal onderwijs) uit omliggende ge-
meenten met de mogelijkheid om praktijkexamen af te leggen. Het Dieren-
tehuis is een goedgekeurd en gecertificeerd leerbedrijf.


 
 
 

 

 

Voorlichting, dierenwelzijn

Begeleiding en educatie ten behoeve van het Dierenwelzijn

 
 

Vrijwilligerswerk, verzorgen, wandelen, kroelen, voorlezen, klusjes, etc

Het Dierentehuis neemt vrijwilligers serieus en houdt tijdens de begeleiding
rekening met de doelen, kwaliteiten en mogelijkheden van iedere vrijwilliger
afzonderlijk. Het dierentehuis streeft naar professionalisering van het vrijwil-
ligerswerk. Volgens de stichting Vorst is het Dierentehuis een vrijwilligers-
vriendelijke instelling.
Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk
kom dan één dag op proef werken.
Belt u ons gerust om een dag af te spreken.
 
 
 
Vrijwilligerswerk,

verzorgen
voorlezen,
wandelen,
kroelen,
klusjes,
etc
 

Het Dierentehuis neemt vrijwilligers
serieus en houdt tijdens de begelei-
ding rekening met de doelen, kwali-
teiten en mogelijkheden van iedere
vrijwilliger afzonderlijk. Het Dieren-
tehuis streeft naar professionalise-
ring van het vrijwilligerswerk.

Volgens de stichting Vorst is het
Dierentehuis een vrijwilligersvrien-
delijke instelling.
 

Heeft u belangstelling voor vrij-
willigerswerk kom dan één dag
op proef werken.

Belt u ons gerust om een dag af
te spreken.


 

VORSTvrijwilligersvriendelijke
instelling


 SBBErkenning
Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven

 

PARKHOF


samenwerking met Parkhof,
onderdeel van het Parkhuis


 

STERK @ WERK

samenwerking met
Sterk @ Werk te Sliedrecht