Doelstelling en copyrights

 

Grondrechten van het dier

 
Dierenwelzijn is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op zowel
fysieke als de gevoelsmatige gesteldheid van dieren. Binnen het verband
van de Europese Unie is overeengekomen de dieren op - van mensen
lijkende "vrijheden" - toe te kennen.

De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand
van de vijf vrijheden van Brambell (1974). Een dier moet vrij zijn van:
 
  • dorst, honger en onjuiste voeding.
  • fysiek en fysiologisch ongerief.
  • pijn, verwonding en ziekte.
  • angst en chronische stress.
  • het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.
 
We zien het dier als een individueel wezen met een eigen leven, eigen
ervaringen en gevoelens. We erkennen daarmee tevens dat het dier
eigen belangen heeft, waar wij als mens rekening mee moeten houden.
Daarvoor moeten we ons verdiepen in zijn aard en wat in zijn belang is:
gezondheid, welzijn en integriteit. Op basis daarvan moeten we zorgen
voor onder andere goede voeding, huisvesting, medische verzorging en
een geschikte leefomgeving.

De erkenning van de eigen waarde van dieren dwingt ons om ons af te
vragen wat we wel en niet met dieren mogen doen. In ieder geval moet
het dier gevrijwaard blijven van de negatieve gevolgen van menselijke
bemoeienis met dieren.
 


De Stichting Dordrechts Dierentehuis

 
heeft als doelstelling:
  • hulpverlening aan noodlijdende en hulpbehoevende dieren;
  • het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren;
  • het in stand houden van een tehuis voor dieren;
  • geven van voorlichting betreffende punten 1 + 2
De stichting zal alle nodige zorg verlenen aan door haar opgevangen
dieren, geen andere dan noodzakelijke lichamelijk ingrepen uitvoeren
en niet fokken of handelen met aan haar toevertrouwde dieren of deze
gratis ter beschikking stellen als prijs, beloning of gift en zich confor-
meren aan de geldende Nederlandse normen, wetten, regelgeving en
voorschriften.
 
De stichting zal bij het uitvoeren van haar doelstellingen zich als een
goede werkgever  gedragen en zich conformeren aan op personeels-
beleid  van toepassing zijnde nederlandse normen, wetten, regelge-
ving en voorschriften en zorgdragen voor gezonde, veilige arbeids-
omstandigheden en voor het welzijn en gelijke behandeling  van me-
dewerkers die de mogelijkheid geboden wordt tot ontwikkeling via
vorming, training en scholing.
 
De stichting conformeert zich aan de wet bescherming persoonsge-
gevens. De stichting werkt aan het blijvend verbeteren van de kwa-
liteit en milieu en dierenwelzijn.
 
 
 
 

Disclaimer & Copyrights

 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.louterbloemen.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De gehele inhoud van deze website zijn aan veranderingen  onderhevig en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dierentehuis Louterbloemen de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het Dierentehuis Louterbloemen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het Dierentehuis Louterbloemen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Dierentehuis Loutebloemen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer het Dierentehuis Louterbloemenl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door het Dierentehuis worden aanbevolen. Het Dierentehuis Louterbloemen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door het Dierentehuis Louterbloemen niet nader beorodeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot
plaatsing van links naar websites van derden op www.louterbloemen.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Het Dierentehuis Louterbloemen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Dierentehuis Louterbloemen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 

Het Dierentehuis Louterbloemen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.